Coneixes alguna normativa vigent que no estigui aquí?, envia'ns un...

MINERIA GENERAL
SEGURETAT MINERA
EXPLOSIUS


pel qual s'estableix el procediment per a la gestió dels drets miners i dels drets del domini públic d'hidrocarburs afectats pel canvi del sistema geodèsic de referència.

Modifica el Reial Decret 975/2009, de 12 de juny, sobre gestió dels residus de les indústries extractives i de protecció i rehabilitació de l'espai afectat per les activitats mineres.

Gestió dels residus de les indústries extractives i de protecció i rehabilitació de l'espai afectat per activitats mineres

Modifica la Llei 34/1998, de 7 d'octubre, del sector d'hidrocarburs, per tal d'adaptar-la al que disposa la Directiva 2003/55 / CE del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de juny de 2003, sobre normes comunes per al mercat interior del gas natural. Modifica l'art. 121 de la Llei de mines i introdueix el 122

Declaren les matèries primeres minerals i activitats amb elles relacionades, qualificades com a prioritàries a l'efecte del que preveu la Llei 43/1995, de 27 de desembre, de l'Impost sobre Societats.

Llei del sector d'hidrocarburs.

Fixa criteris de valoració per a configurar la secció A) de la Llei de mines.

Llei de l'Impost sobre Societats. Capítol IX. Règim especial de la mineria.

sobre restauració de l'espai natural afectat per les explotacions de carbó a cel obert i l'aprofitament racional d'aquests recursos energètics.

sobre restauració d'espai natural afectat per activitats mineres.

Modificació de la Llei de mines, amb especial atenció als recursos minerals energètics.

Reglament General per al Règim de la Mineria.

Llei de foment de la mineria.

pel qual s'aprova el Reglament de la Llei sobre Investigació i Explotació d'Hidrocarburs de 27 juny 1974.

Please reload

Gestió dels residus de les indústries extractives i de protecció i rehabilitació de l'espai afectat per activitats mineres.

Regula el contingut mínim i estructura del document sobre seguretat i salut per a la indústria extractiva.

Aproven les disposicions mínimes destinades a protegir la seguretat i la salut dels treballadors en les activitats mineres.

Reglament general de normes bàsiques de seguretat minera

Please reload

S'actualitza la Instrucció tècnica complementària número 10, «Prevenció d'accidents greus», del Reglament d'explosius, aprovat pel Reial Decret 230/1998, de 16 de febrer.

Modifiquen els annexos I, II i III de l'Ordre PRE / 2426/2004, de 21 de juliol, per la qual es determina el contingut, format i gestió dels llibres-registre de moviments i consum d'explosius.

Reglament d'articles pirotècnics i cartutxeria.

Modifica l'Ordre PRE / 1263/2009, de 21 de maig, per la qual s'actualitzen les instruccions tècniques complementàries números 2 i 15, del Reglament d'explosius, aprovat pel Reial Decret 230/1998, de 16 de febrer.

Directors de fàbriques d'explosius.

Criteri Tècnic per a establir les condicions tècniques mínimes que han de complir els polvorins auxiliars de distribució, definits en l'article 190 del Reglament d'explosius.

Criteri Tècnic per a establir les condicions tècniques mínimes que han de complir els polvorins dels dipòsits transportables de consum d'explosius, definits en l'article 191 del Reglament d'explosius..

Please reload