Responsabilitat Social Corporativa

TECMINA, considera que l'objectiu i deure de l'empresa és generar beneficis, i que això s'ha de realitzar d'una manera responsable i compromesos amb el desenvolupament i benestar social i dels nostres empleats.

L'empresa està compromesa en un model de creixement sostenible que permeti conjugar l'equilibri entre la vida personal i professional, així com la seguretat del personal:

  • Visión quantitativa (generar beneficis)

  • Visión humanista (personal, social)

  • Visión protectora (seguretat)


Per aconseguir el compliment dels nostres objectius de creixement sostingut i generació de beneficis, ens hem basat en la definició d'uns paràmetres ètics que són part de la nostra cultura empresarial. .

 

La direcció estableix com a objectius ètics:

  1. Fomentar una cultura empresarial basada en uns valors ètics amb l'objectiu de generar ingressos.

  2. Aconseguir la satisfacció dels nostres clients amb els serveis que oferim.

  3. Aconseguir el compliment estricte de tots els requisits i normatives legals aplicables.

  4. La seguretat com a principi fonamental per al nostre personal i els nostres clients.

  5. El compromís amb la protecció del medi ambient.

En TECMINA hem definit un marc de treball dividit en 5 àrees principals d'actuació:


1. Clients


Satisfent les necessitats i expectatives dels clients de forma òptima, fiable i competitiva i promovent relacions comercials duradores, basades en una actitud permanent de servei, confiança i aportació de valor, complint els estàndards més exigents de l'ètica empresarial, que van des del respecte per la propietat intel·lectual fins a la competència lleial, o la transparència en els negocis.


Mantenint un canal de comunicació bidireccional donant a conèixer les activitats i novetats de l'organització, i recollint les necessitats i requeriments dels nostres clients.


Establint uns requisits als nostres productes i serveis que inclouen els funcionals i d'acompliment, requisits legals i reglamentaris, requisits de qualitat, els establerts pel client, així com qualsevol altre essencial per al consumidor final i la societat. Tot ells està detallat en la nostra Declaració de Política de Qualitat, i en el nostre manual de Qualitat i Medi Ambient.


2. Empleats

 

Promovent polítiques de gestió de persones, realitzant activitats per a millora de la capacitació, sensibilització i competència professional, establint, entre d'altres, programes per a la formació contínua, millors condicions per al desenvolupament personal i professional en el lloc de treball, vetllant per la seva salut i benestar, i fomentant la comunicació, la tolerància, la igualtat i la integració entre el personal que conforma la nostra empresa.


Establim les accions encaminades a l'organització del personal, adoptant mesures dirigides a la satisfacció del personal, la millora del clima laboral, així com polítiques de conciliació de la vida laboral i familiar.

Tenim present totes les actuacions necessàries en matèria d'igualtat, que impedeixi la discriminació per raó de sexe o de qualsevol altre tipus.


3. Societat


El nostre compromís social, dins les nostres possibilitats, és col·laborar per ajudar els sectors de la societat més desfavorit, mitjançant la participació directa i l'afiliació a diferents col·lectius socials, com són ara Creu Roja i Metges Sense Fronteres.


4. Medi Ambient

 

El nostre compromís amb el medi ambient, és seguir avançant en disminuir l'impacte ambiental que pugui generar la nostra activitat exercint una gestió responsable de l'aigua, aplicant unes Bones Pràctiques Ambientals en totes les nostres activitats, optimitzant l'ús dels recursos energètics, incloent canvis d'equips per altres de nova generació, reduint, reutilitzant i reciclant, i gestionant responsablement els residus generats. Tot ells està detallat en la nostra Declaració de Política Medi Ambiental, i al nostre manual de Qualitat i Medi Ambient.


5. Gestió empresarial


La nostra actitud en aquest sentit, és donar un enfocament a la nostra activitat que doni resposta al repte d'una sostenibilitat econòmica responsable, sense riscos innecessaris, orientant les solucions tecnològiques aplicades a la consecució d'aquest desenvolupament perdurable i consolidat mitjançant l'aportació de productes i serveis innovadors que contribueixin al progrés econòmic, des d'una conducta ètica i responsable requerida per a tots els empleats de TECMINA, així com en totes les possibles relacions comercials que s'estableixin.